Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt podporují

MZČR
WHO
SZU

Pohyb do škol

O projektu
Tvorba a implementace edukačního systému zdravého životního stylu – podpora pohybové aktivity na školách a školských zařízeních

Zkrácený název projektu: Pohyb do škol
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0008
Řešitel projektu: doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.
Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd
Délka trvání projektu: 36 měsíců, od 1. 3. 2010 do 28. 2. 2013
Rozpočet: 9 096 265,94 Kč
Partneři: Státní zdravotní ústav ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Stručný obsah projektu
Projekt je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol, víceletých gymnázií a středních škol v oblasti zdravého životního stylu se zaměřením na podporu pohybové aktivity. Hlavním cílem projektu je vytvoření a implementace vzdělávacího systému zdravého životního stylu se zaměřením na podporu pohybové aktivity na školách a školských zařízeních. Součástí projektu je mimo jiné analýza zahraničních vzdělávacích systémů a dobrých praxí, realizace HBSC studie, tvorba „zelené knihy“ a „průvodce“ podpory pohybové aktivity pro školy a realizace pilotního vzdělávacího projektu.

Cíle projektu
Projekt si klade za cíl zlepšení podmínek pro pohybovou aktivitu dětí v České republice a to zejména prostřednictvím:
  • Vytvoření průvodců zaměřených na podporu pohybové aktivity u dětí. Průvodce budou určeny pro pedagogické a řídící pracovníky škol a školských zařízení a budou edukovat tuto cílovou skupinu o důležitosti a významu pohybové aktivity u dětí. Zároveň budou jakousi „kuchařkou“ a návodem, jakým způsobem zlepšit podmínky pro pohybovou aktivitu dětí ve školách.
  • Realizace pilotního vzdělávacího programu zaměřeného na podporu pohybové aktivity u dětí pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení.

Klíčové aktivity projektu:

Analýza zahraničních systémů
Analýza zahraničních vzdělávacích systémů zdravého životního stylu se zaměřením na podporu pohybové aktivity, národních a regionálních strategií PPA, efektivních intervencí a „good practices“ ze zahraničí, především pak z Kanady, Finska a Nového Zélandu.

Analýza životního stylu českých školáků v ČR - Studie HBSC
Příprava, realizace a vyhodnocení mezinárodní HBSC (The Health Behaviour of School-aged Children) studie životního stylu českých školáků se zaměřením na problematiku pohybové aktivity. Data získaná v rámci studie budou součástí mezinárodní databanky spravované WHO a její výsledky budou publikovány v mezinárodní zprávě, která je oficiální publikací WHO.

Tvorba "zelené knihy" zdravého životního stylu se zaměřením na podporu pohybové aktivity
Na základě výsledků analýz zahraničních systémů, výstupů HBSC studie a na základě odborných zkušeností a znalostí expertního týmu, zpracovat "Zelenou knihu zdravého životního stylu se zaměřením na podporu pohybové aktivity", přičemž první část bude popisovat stávající stav v České republice (tzn. úrovně pohybové aktivity, ekonomického zatížení státního rozpočtu, apod.). V druhé části zelená kniha navrhuje řešení, jak tuto situaci řešit.

Tvorba průvodce (guideline) zdravým životním stylem se zaměřením na podporu pohybové aktivity.
Na základě „zelené knihy“, podnětů pedagogických a řídících pracovníků škol a připomínek širší odborné i laické veřejnosti, bude vytvořena publikace Průvodce zdravým životním stylem se zaměřením na podporu pohybové aktivity s obsahem konkrétních doporučení pro pedagogické pracovníky, jakým způsobem v oblasti podpory pohybové aktivity ve vztahu ke studentům postupovat.

Realizace pilotního projektu vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu se zaměřením na podporu pohybové aktivity pro pedagogické pracovníky.
Na základě výstupů předchozích klíčových aktivit bude realizován pilotní vzdělávací projekt v oblasti zdravého životního stylu se zaměřením na podporu pohybové aktivity. Vzdělávání bude probíhat prezenční formou studia. Pro pedagogické pracovníky bude zorganizován dvoudenní vzdělávací seminář, který bude realizován v místě dle předběžné domluvy a potřeb cílové skupiny.

Akreditace a evaluace vzdělávacího programu
Akreditace vzdělávacího programu na MŠMT ČR a následná evaluace projektu bude mít za cíl ověření kvality a efektivity předkládaného vzdělávacího programu.