Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt podporují

MZČR
WHO
SZU

Pohyb do škol

Charakteristika vzdělávacího kurzu

Charakteristika vzdělávacího kurzu:
Celý kurz je založen na výsledcích mezinárodní studie HBSC a je vyústěním ESF projektu „Tvorba a implementace edukačního systému zdravého životního stylu – podpora pohybové aktivity na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.00/14.0008“.

HBSC studie (The Health Behavior in School-aged Children) je mezinárodní výzkumná studie kolaborativního charakteru životního způsobu u dětí. Studie vychází ze stanoviska WHO, že chování a životní styl v dospělosti jsou výsledkem vývoje v dětství a dospívání. Česká republika se spolu s dalšími 24 převážně evropskými státy studie poprvé účastnila v roce 1995, přičemž se výzkum opakuje vždy ve čtyřletých intervalech. Do posledního výzkumu bylo zapojeno 5012 dětí z České republiky. Výsledky studie by měly značnou měrou přispět k pochopení problematiky zdraví dětí a školáků a poskytnout dostatek informací pro pedagogické pracovníky v jejich práci. Více informací o výzkumné studii naleznete v záložce HBSC. Podpora pohybové aktivity – představení nejdůležitějších výsledků celonárodního výzkumu o zdraví a životním stylu, studie HBSC. Tělesné, duševní a sociální zdraví - základní pilíře lidského štěstí aneb co nám a našim žákům může kurz přinést? Kontext doby a jeho vliv na žebříček hodnot - nulté patro pyramidy potřeb. Osobní svoboda a nesvoboda a jejich význam při volbě životního stylu – cesta k sebeovládání, koncentraci, posilování pevné vůle a odpovědnosti. Význam vlastního rozhodování v procesu motivace žáků – záměr x dohoda o nedohodě. Osobnostní typy žáků a jejich předpoklady pro výběr adekvátní pohybové aktivity (soutěž x spolupráce; skupina x jednotlivec; sportovní pohyb x rekreační pohyb). Pohybová aktivita jako prostředek sebepoznání, sebeuvědomění a seberealizace. Význam reflexe a sebereflexe v procesu formování osobnosti člověka a jeho životního stylu.

Forma: interaktivní přednáška – úvod do problematiky, představení HBSC studie a jejich výsledků včetně publikací HBSC (Národní zpráva a HBSC publikace).

Vzdělávací cíl:
Hlavním cílem vzdělávacího kurzu je napomáhat k naplňování jednoho ze základních cílů vzdělávání, uvedený v RVP pro jednotlivé typy škol, vést žáky k ochraně zdraví svého i ostatních.

Dílčí cíle:

  • rozšířit kompetence pedagogických pracovníků pro výuku výchovy ke zdraví se zaměřením na podporu pohybové aktivity
  • poskytnout účastníkům semináře metodické materiály pro interaktivní práci se žáky a studenty
  • naučí se chápat problematiku zdraví dětí a školáků v širším kontextu celospolečenských determinant
  • seznámit účastníky s nejaktuálnějšími poznatky a výsledky HBSC studie
  • v rámci workshopů poskytnout účastníkům možnost prakticky se seznámit s tvorbou výchovně preventivního programu na podporu aktivního životního stylu a podpory pohybové aktivity.

Účastníci si prostřednictvím zážitku vyzkouší na vlastní kůži, jaké důsledky může mít jejich rozhodování v oblasti pohybových aktivit na jejich zdraví. V následné reflexi posoudí, jak jejich chování v modelové situaci koresponduje s jejich životními záměry.

Kurzy realizujeme individuálně na základě poptávky škol a školských zařízení! Minimální velikost skupiny je 12 osob!!!

Školy si termín vybírají sami dle své volby. Termín/y vyplní do přihlášky, která je automaticky zaslána projektovému manažerovi.

Po přijetí přihlášky vám sdělíme, zda je termín možný (tj. není obsazen již domluveným kurzem), případně dojednáme termín vyhovující pro obě strany.