Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt podporují

MZČR
WHO
SZU

Pohyb do škol

Partneři projektu
Státní zdravotní ústav ČR
www.szu.cz

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví a je zřízen za účelem přípravy podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných služeb k ochraně veřejného zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a pro zdravotní výchovu obyvatelstva.

Státní zdravotní ústav spolupracuje na realizaci několika klíčových aktivit, zejména se podílí na výzkumné studii „Analýza životního stylu českých školáků v ČR - Studie HBSC“, která je realizována s cíle poskytnutí aktuálních dat pro realizaci dalších klíčových aktivit.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

www.mzcr.cz

Dle zákona 258/2000 Sb. § 80 řídí a kontroluje výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví a odpovídá za tvorbu a uskutečňování národní politiky na úseku ochrany veřejného zdraví. Ministerstvo zdravotnictví dále sestavuje celorepublikové programy ochrany a podpory veřejného zdraví, stanovuje zásady a postupy hodnocení a řízení zdravotních rizik a zásady monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek a řídí jejich realizaci.

Hlavní role Ministerstva zdravotnictví v tomto projektu spočívá zejména v odborné garanci a participaci na realizaci vzdělávacího programu "Zdravý životní styl se zaměřením na podporu pohybové aktivity" a prezentaci dosažených výsledků projektu na odborných seminářích, konferencích, workshopech apod.